Information

Kenneln är registrerad i SKK, all verksamhet bedrivs enligt deras regler och rekommendationer.

Hundarna som används i avel hälsokontrolleras enligt föreskrivna regler för rasen.

Valparna är dolda fel försäkrade i 3år.

När valparna är runt 8 veckor är de redo att flytta hemifrån. De är då veterinärbesiktigade, vaccinerade, avmaskade, SKK registrerade och chipmärkta.

För att valpen ska få de bästa förutsättningar att fungera i sin nya flock, medföljer skriftliga råd hur man på bästa sätt tar hand om den.

Jag säljer inga valpar via telefon eller mejlkontakt! Jag vill träffa valpköparen innan valpköpet.

Jag tillämpar ingen kö eller väntelista, utan vid en planerad kull och om intresse finns, är man välkommen att kontakta mig. Jag förutsätter att ni är förberedda att kunna ta emot er nya familjemedlem med någon/några veckors varsel!
När valparna är mellan 5-7 veckor gamla, matchas de ihop med lämplig valpspekulant, då erbjuder jag en viss valp till en viss valpspekulant! Matchningen görs med hjälp av information som jag har fått ifrån er, så det är därför viktigt att jag får rätt information! Jag tar många egenskaper i beaktande, först och främst vad hunden är tänkt att användas till och det som minst tas i beaktande är eventuella utseende preferenser!

Jag prioriterar arbetande hem, såsom utövande av jakt/jaktprov eller någon form av hundsport. Detta är en mycket aktiv och hårt arbetande ras, inte en sällskapshund eller en häftig liten hund man “plockar fram” när det är tävling… De mår bäst av att få arbeta och av att få stimulans dagligen, kan man inte ge dem det, bör man tänka om i valet av hundras! 

Jag vill att ni tar ledigt en längre tid i samband med att ni får hem er nya familjemedlem eller ordnar det så att inte valpen behöver lämnas ensam några längre stunder. Vuxna hundar behöver sysselsättning och rastning regelbundet, om man arbetar mer än 5 timmar om dagen så måste passning ordnas till den nya familjemedlemmen.

Jag vill att hunden HD röntgas vid 12-18 månader.

Jag vill ha löpande kontakt med hundens familj under hundens hela liv.

Fri prövningsrätt förbehålles vid val av valpköpare!


Information in English

The kennel is registered in SKK (FCI), so all activity is run according to their rules, regulations and recommendations!

The bitches and dogs that are used in the breeding are health tested according to the rules and recommendations that are stated from the cocker spaniel breeding club in Sweden.

The puppies have insurance in Sweden, for hidden defects for 3 years.

When the puppies are 9 weeks of age, they are ready to move to their new families. By that time they are veterinary inspected, vaccinated (not rabies per default), dewormed, SKK registered and chip marked.

To give the puppy the best starting conditions in it’s new family, written advises of how to take care of the puppy in the best possible way, will be included.

I do not sell puppies only via telephone or mail contact! I want to meet the puppy buyer before the puppy purchase! Of course, if the puppy buyer lives far from Sweden, a digitally meeting is absolutely possible 🙂

I don’t have any queue or waiting list, but when a litter is planned and if you are interested of a puppy from that litter, you are more than welcome to contact me. When the puppies are between 5-7wks old, they are matched together with suitable puppy speculator. I assume that you are prepared to be able to welome your new family memeber within some weeks notice! The matching is done by information that I’ve gotten from you, so it is therefore important that you give me as accurate information as possible!

I’m prioritizing working homes, eg. hunting and/or hunting trials or some sort of dog sport. This is a very active and hard working breed, not only a companion dog or a “cool” little dog that you bring forward when it is a competition… They need to be able to work and get stimulation daily, and if you can’t give them that, you might rethink in the choice of breed!

I want you to take some time off from work when you are fetching your new family member or arrange so that the puppy doesn’t need to be left alone any longer moments. Grown up dogs needs to have something to do and needs regulary walks, if you work more than 5 hours per day, you need to see to that the new family member get some kind of daycare.

I want the dog to be x-rayed for HD by the age of 12-18 month!

I want to have an ongoing contact with the dog and its family during the dogs life!

Free trial rights is reserved in the choice of puppy buyer!